VŠEOBECNÉ ZLUVNÉ PODMIENKY

1.Vymedzenie pojmov:

1.1. Anna:

Anna je obchodná spoločnosť Andulka services s.r.o., so sídlom Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ 28136659 zapísaná v Obchodnom registri vedenom v KS v Českých Bedějoviciach, oddiel C, vložka 19537.

Anna je podnikateľom, ktorý zabezpečuje pre Užívateľov služby poskytovanie upratovacích a iných služieb, a to prostredníctvom Upratovačiek.

1.2. Užívateľ služby:

Užívateľom služby sa rozumie fyzická či právnická osoba, spravidla spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca podľa zákona č. 182/1993 Z. z, ktorá má záujem o zabezpečenie poskytovania upratovacích služieb prostredníctvom Upratovačiek v dohodnutom rozsahu.

1.3. Upratovačka:

Upratovačkou sa rozumie právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý má ako zmluvný partner spoločnosti Anna záujem o uzatvorenie Zmluvy o dielo s Užívateľom služby, ktorej predmetom je poskytovanie upratovacích služieb.

1.4. Zmluva o zabezpečení upratovacích služieb:

Zmluvou o zabezpečení upratovacích služieb sa rozumie zmluva, uzatvorená medzi Užívateľom služby a spoločnosťou Anna, ktorej predmetom je záväzok spoločnosti Anna zabezpečiť bez protiplnenia pre Užívateľa služby poskytovanie upratovacích služieb prostredníctvom Upratovačky v dohodnutom rozsahu. Podpisom zmluvy dáva Užívateľ služby spoločnosti Anna pokyn k prepojeniu s Upratovačkou, ktorá bude akceptovať podmienky (predovšetkým miesto, rozsah, frekvenciu a cenu) upratovania vymedzené Zmluvou o zabezpečení upratovacích služieb.

1.5. Zmluva o dielo:

Zmluvou o dielo sa rozumie zmluva, uzatvorená medzi Užívateľom služby a Upratovačkou, ktorej predmetom je záväzok Upratovačky poskytnúť Užívateľovi služby upratovacie služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnutú cenu.

1.6. Priestor poskytovania služieb:

Jedná sa o priestory špecifikované v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb čl.II odst. 1.

1.7. Spôsob komunikácie strán Zmluvné strany sa zaväzujú komunikovať prostredníctvom svojich zástupcov alebo kontaktných osôb uvedených v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb. Kontaktná osoba spoločnosti Anna pre konkrétnu oblasť spravujúca konkrétnych Užívateľov služby a kontaktné údaje, na ktorých je k dispozícií, je uvedená na webových stránkach spoločnosti Anna.

 

2. Zmluva o zabezpečení upratovacích služieb

2.1. Obsahom Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb je najmä špecifikácia frekvencie a rozsahu upratovania, o ktoré má Užívateľ služby záujem, cena za tieto služby a doba, na ktorú budú služby poskytované.

2.2. Zmluva o zabezpečení upratovacích služieb je uzatvorená na dobu uvedenú v zmluve. Pre zmluvy uzatvorené na dobu určitú sa platnosť Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb automaticky predlžuje, vždy o dobu na ktorú bola dojednaná, pokiaľ nebude najmenej 3 mesiace pred uplynutím tejto doby písomne oboznámené druhej strane, že nemá záujem o automatické predĺženie Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb.  

2.3. Platnosť Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb zaniká Uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, pokiaľ nebola predĺžená v zmysle odst. 2.2. tohto článku a v ďalších prípadoch stanovených týmito Podmienkami alebo zákonom.

2.4.Pre zmluvy uzatvorené na dobu určitú a neurčitú platí 14 denná výpovedná doba. Výpovedná doba začína bežať od nahlásenia výpovede na email city manažéra zodpovedného za dané mesto, ktorý je k dispozícií na webových stránkach  spoločnosti Anna.

 

 

3. Frekvencia a rozsah upratovania:

3.1. Presná špecifikácia objednaných služieb je stanovená v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb v čl. II odst. 4.

3.2. Pri objednávke služby umývanie a leštenie okien na chodbách a umývanie rámu okien je v cene zahrnuté umývanie okien do výšky 2,5m, nie výškové práce. Anna nenesie zodpovednosť za upratovanie okien vnútorných výplní tzv. dvojitých/šrobovacích okien, ktoré sú k sebe primontované šrobom. Upratovanie týchto vnútorných výplní si zaisťuje užívateľ služby sám.

3.3. Upratovanie sa uskutoční v mieste poskytovania služieb, uvedenom v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb.

3.4. V cene upratovania je zahrnuté štandardné upratovanie so štandardnými čistiacimi prostriedkami. V prípade potreby použitia špeciálnych prostriedkov tieto prostriedky zabezpečí Užívateľ služby na vlastné náklady. V prípade potreby použitia špeciálnych pomôcok tieto pomôcky zabezpečí Užívateľ služby na vlastné náklady (napr. ale nie iba rebrík, teleskopická tyč atď.)

3.5. Upratovacie služby sa zabezpečujú iba v prípadoch, kedy v dome neprebieha žiadna rekonštrukcia, opravy ani akékoľvek činnosti, ktoré zvyšujú obvyklé znečistenie Priestoru poskytovania služieb. Táto zmluva nezahŕňa upratovanie po stavebných činnostiach či maliarskych prácach, upratovanie exkrementov, vyliatych farieb a lakov, odstraňovanie grafitov, upratovanie výkalov, zvratkov a pelechov po bezdomovcoch, vypratanie neštandardného odpadu, či iných nečistôt, ktoré nevzniknú bežným užívaním upratovaných priestorov. Tieto či prípadne iné služby je možné objednať a plnenie bude fakturované samostatne nad rámec tejto zmluvy. Ak takéto osobitné upratovanie objednané nebude, zaväzuje sa Užívateľ služby po týchto neobvyklých činnostiach uskutočniť upratovanie na svoje náklady, a to najneskôr pred obvyklou dobou poskytovania služieb zo strany Upratovačky.

3.6. Rekonštrukcie v dome vyžadujúce dočasné prerušenie upratovania sa Užívateľ služby zaväzuje nahlásiť minimálne 1 mesiac pred ich začiatkom. V opačnom prípade má Upratovačka právo na plné uhradenie mesačného paušálu za upratovanie, ktoré bolo naplánované.

 

4. Cena

4.1. Cena za upratovacie služby je uvedená v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb.

4.2. Cena môže byť zo strany spoločnosti Anna zvýšená.

4.3. Anna sa zaväzuje o tejto zmene informovať Užívateľa služby písomne na kontaktný e-mail uvedený v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb. Pokiaľ Užívateľ služby do 14 dní od oznámenia zvýšenia ceny neodstúpi od Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb, platí, že účastníci zmluvy súhlasia s takto zvýšenou cenou.

4.4. Cena je splatná vždy do 15. dňa príslušného mesiaca, v ktorom má byť zaistené uskutočnenie upratovania zo strany spoločnosti Anna na účet uvedený v zmluve.

 

5. Uzatvorenie Zmluvy o dielo

5.1. Uzatvorenie zmluvy o dielo je potvrdené tým, že Užívateľ služby umožní Upratovačke vstup do Priestorov poskytovania služieb, najmä odovzdaním kľúčov alebo vstupného kódu ku vstupným dverám do domu a ďalej odovzdaním kľúčov od upratovacej miestnosti, príp. miestnosti, v ktorej bude mať Upratovačka prístup k vode a možnosť uloženia upratovacích prostriedkov pre výkon svojej činnosti.

5.2. Uzatvorením zmluvy o dielo sa Upratovačka zaväzuje poskytovať Užívateľovi služby upratovacie služby v rozsahu a za podmienok stanovených v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb.

 

6. Ostatné podmienky Zmluvy o dielo

Nad rámec dojednaní uvedených v týchto podmienkach vyššie a v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb sa dojednávajú tieto podmienky poskytovania upratovacích služieb Upratovačkou Užívateľovi služby:

6.1. Užívateľ služby má právo na riadne a včasné poskytnutie upratovania v zmluvnom rozsahu.

6.2. Upratovačka je povinná poskytovať upratovacie služby s odbornou starostlivosťou, a to spôsobom a technologickými postupmi, zabezpečujúcimi dodržanie kvality upratovacích prác stanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo technických normách, inak v kvalite potrebnej k riadnemu výkonu činností vykonávaných v Priestoroch poskytovania služieb.

6.3. Upratovačka je pri poskytovaní upratovacích služieb povinná používať kvalitné upratovacie, čistiace a dezinfekčné upratovacie prostriedky a pomôcky.

6.4. Upratovačka je povinná o dokončení upratovania informovať Užívateľa služby, a to podpisom na rozpis upratovania v dome.

6.5. Upratovačka je oprávnená poskytovať upratovanie v ktorúkoľvek dobu, či ktorýkoľvek deň, v čase od 7:00 hodín do 21:00 hodiny a počas tejto doby  má právo vstupovať do Priestorov poskytovania služieb.

6.6. Užívateľ služby sa zaväzuje poskytnúť Upratovačke potrebnú súčinnosť vyplývajúcu zo zmluvných dojednaní alebo súčinnosť, ktorú Upratovačka odôvodnenie požaduje, a to najmä:

  • odovzdať Upratovačke  kľúče alebo prístupové kódy od spoločných priestorov domu, najmä od Priestorov poskytovaní služieb, za účelom poskytnutia upratovacích služieb, a to v dvoch kópiach,
  • zabezpečiť Upratovačke počas doby poskytovania upratovania prístup k odberu teplej a studenej vody a túto na vlastné náklady Upratovačke dodať a ďalej umožniť Upratovačke použiť miesto pre výlev použitej vody,
  • zabezpečiť Upratovačke uzamykateľnú miestnosť alebo skriňu,
  • vykonať samostatné upratovanie pri neobvyklej činnosti v zmyslu čl. 3 odst. 3.5. týchto Podmienok, ak si neobjednal vykonanie zvláštneho upratovania u Upratovačky prostredníctvom spoločnosti Anna,
  • zabezpečiť, aby boli Priestory poskytovania služieb dostupné k upratovaniu a spôsobilé pre vykonanie upratovania, a to predovšetkým vyprataním od všetkých predmetov, ktoré bránia či môžu brániť vykonaniu upratovacích prác. Upratovačka nie je povinná zabezpečovať odstránenie týchto predmetov pre riadny výkon svojej činnosti. Ak nebudú tieto predmety odstránené, Upratovačka nie je povinná a oprávnená zabezpečiť ich odstránenie a vykonať upratovanie pod nimi a súčasne
  • Upratovačka nezodpovedá za vady upratovania spôsobené neodstránením týchto predmetov,
  • zabezpečiť vypratanie kočikární, sušiarní či iných podobných priestorov v prípade, že tieto priestory sú súčasťou rozsahu upratovania špecifikovaného v Zmluve o zabezpečení upratovacích služieb. Anna nepreberá zodpovednosť za vypratané veci ani za škodu na nich spôsobenú,
  • zdržať sa všetkého, čo by bránilo vykonaniu upratovacích prác,
  • Užívateľ služby sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po ukončení upratovacích prác tieto práce prezrieť a skontrolovať,
  • ak je Užívateľom služby právnická osoba, zaväzuje sa zabezepčiť dodržiavanie uvedených povinností aj užívateľmi objektu, v ktorom dochádza k poskytovaniu služby.

6.7. V prípade omeškania Užívateľa služby s úhradou ceny za   vybraný Program (t.j. Odmeny za vykonané upratovacie práce) sa Užívateľ služby zaväzuje zaplatiť Upratovačke úroky z omeškania  vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

6.8. Užívateľ služby zodpovedá za bezchybný stav vlastných elektrických a plynových spotrebičov a zariadení, ktoré sú používané v rámci zmluvných činností. Najmä je povinný zabezpečiť pravidelné revízie týchto elektrických a plynových spotrebičov. Zodpovedná osoba za Užívateľa služby vždy oboznámi Upratovačku s návodmi k používaniu jednotlivých elektrických a plynových spotrebičov a zariadení.

 

7. Kontrola uskutočňovania upratovacích služieb a riešenie reklamácií

7.1. S ohľadom na charakter vykonávanej činnosti je Užívateľ služby oprávnený reklamovať vady vykonanej práce Upratovačky bezodkladne po ich zistení, najneskôr však v deň upratovania, a to telefonicky a emailom kontaktnej osobe spoločnosti Anna s tým, že je povinný popísať konkrétne vady upratovacích služieb.

7.2. V prípade, že nebude služba reklamovaná spôsobom podľa predchádzajúceho odstavca, má sa za to, že bola uskutočnená riadne a v súlade s uzatvorenou zmluvou.

7.3. Anna sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu Užívateľa služby riešiť bezodkladne, a to zabezpečením uskutočnenia náhradného upratovania, ktoré bude uskutočnené najneskôr do jedného pracovného dňa od obdržania reklamácie, a to bezplatne.

7.4. V prípade v poradí druhej oprávnenej reklamácie v priebehu po sebe idúcich 30 dní má Užívateľ služby popri práve na zabezpečeníe bezplatného náhradného upratovania podľa čl. 7 odst. 7.3 týchto podmienok, právo na poskytnutie zľavy v podobe bezplatného uskutočnenia upratovacích služieb v bezprostredne nasledujúcom kalendárnom týždni.

7.5. V prípade v poradí tretej oprávnenej reklamácie v priebehu po sebe idúcich 30 dní má Užívateľ služby popri práve na zabezpečeníe bezplatného náhradného upratovania podľa čl. 7 odst. 7.3. týchto podmienok, právo na odstúpenie od Zmluvy o dielo s Upratovačkou a zabezpečenie inej Upratovačky od spoločnosti Anna.

7.6. V prípade, že Upratovačka spôsobí porušením svojich zmluvných povinností Užívateľovi služby škodu, má Užívateľ služby nárok na ich náhradu. Upratovačka je povinná mať pre tieto účely uzavretú poistnú zmluvu.

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Užívateľ služby udeľuje podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, poskytnutých spoločnosti Anna. Spracovanie predmetných osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb.

8.2. Osobné údaje Užívateľa služby budú spracované iba po dobu platnosti Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb a iba pre účely plnenia tejto zmluvy.

8.3. Anna informuje Užívateľa služby o jeho práve prístupu k osobným údajom a práve na opravu osobných údajov. Pokiaľ Užívateľ služby zistí alebo sa domnieva, že Anna uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Užívateľa služby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účely ich spracovania, má právo požadovať spoločnosť Anna o vysvetlenie, požadovať, aby bol takto vzniknutý stav odstránený, môže sa jednať najmä o blokovanie poskytnutých osobných údajov, uskutočnením ich opravy, ich doplnením či likvidáciou.

8.4. Užívateľ služby týmto udeľuje spoločnosti Anna výslovný súhlas so zasielaním obchodných informácií týkajúcich sa jej služieb na elektronickú adresu. Anna informuje Užívateľa služby, že súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu môže kedykoľvek odvolať.

 

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Podmienky platia subsidiárne pre jednotlivé Zmluvy o dielo a Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb.

9.2. Užívateľ služby udeľuje svoj výslovný predchádzajúci súhlas, spoločnosti Anna postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy inej osobe (zmena zmluvnej strany).

9.3. Užívateľ služby podpisom Zmluvy o zabezpečení upratovacích služieb potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a že s nimi súhlasí.

9.4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2018.